Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’ nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesinde veri sorumlusunun adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği düzenlenmiş olup Kanunun 11 inci maddesinde yer alan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.


Bu kapsamda; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.


 

Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Veri Sorumlusu: T.C. İçişleri Bakanlığı 

Telefon: 

Web Adresi: 

Mail Adresi: 

Adres:  

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

T.C. İçişleri Bakanlığının faaliyetlerini sürdürebilmesi,

Bakanlığımızın KVKK ile ilgili sair Kanun ve mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,

Bakanlığımız tarafından sunulan hizmetlerden vatandaşlarımızın faydalanması için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,

Vatandaşlarımızın kayıtlarının oluşturulabilmesi ve yönetilebilmesi,

Vatandaşlarımız ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme ve analiz çalışmalarının yapılabilmesi, 

Bakanlığımızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,

Bakanlığımızın hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

Bakanlığımız tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yürütülen işlerin planlanması,

Bakanlığımızın stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Vatandaşlarımızın sunulan hizmetten memnuniyetlerini ölçmek amaçlı olan anketler de dâhil olmak üzere araştırma çalışmaları yapılması ve analizinin yürütülmesi,

Vatandaşlarımızın sunulan hizmete ilişkin şikâyetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,

Sunulan hizmette vatandaş bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,

Sunulan hizmet kapsamında sosyal medya paylaşım fonksiyonunun kolaylaştırılması,

Hukuki süreçler ile diğer resmi kurum ve kuruluşlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

Bakanlık faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,

Vatandaşlarımız ve Bakanlık ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

Bakanlığımız tarafından mali, muhasebe işlemleri ile finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurt Dışına Aktarılması


Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile; İçişleri Bakanlığı’nın direkt ve dolaylı çözüm ortakları başta olmak üzere yurt içindeki tedarikçilerimizle, lojistik firmalarıyla, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, sigorta şirketleri ve sair çözüm ortaklarımızla, yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kişilerle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde ifade edilen;

İlgili kişinin açık rızasının alınması zorunlu hallerde açık rızasına,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde ilgili kanun hükümlerine,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasına,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasına,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına,

İçişleri Bakanlığı tarafından; faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçların ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine istinaden; başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları gibi kanallarla işlenmektedir. 

 

 Kişisel Verilere Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız


KVKK’ nin  11 inci  maddesi  uyarınca  İçişleri Bakanlığına  başvurarak;  kişisel  verilerinizin  işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde  silinmesini  veya  yok  edilmesini  isteme  ve  bu  kapsamda  yapılan  işlemin  kişisel verilerin  aktarıldığı  üçüncü  kişilere  bildirilmesini  isteme,  işlenen  kişisel  verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya  çıkması  halinde  bu  sonuca  itiraz  etme,  kişisel  verilerinizin  kanuna  aykırı  olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.    


Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe vermek suretiyle T.C. İçişleri Bakanlığı, Bakanlıklar/ANKARA adresindeki İçişleri Bakanlığı'na elden teslim edebilir, postayla ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz. Başvurunuzun açık, anlaşılır bir şekilde olması ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici belgeleri ihtiva etmesi önem arz etmektedir.


İçişleri Bakanlığı, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

 

Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.


Kişisel verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

 

Kamera Kaydı Aydınlatma Metni

 

Kamera Kayıtlarına İlişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Aydınlatma Metni


T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından, bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.


KVKK uyarınca, veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması amacıyla, Kurumun kampüsünde, binalarında, giriş-çıkış kapılarında, yemekhane, lokal, misafirhane, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi, kat koridorları, bina dış cepheleri ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından veri sorumlusu sıfatı ile misafirlerin, taşeronların ve bunlara ait araçların giriş çıkışlarının takibi ve kayıt altına alınması yoluyla kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.


T.C. İçişleri Bakanlığı; hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla, yerleşkelerinde kapalı devre kamera sistemi ile görüntü alınması yoluyla kişisel veri işlemektedir.


Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı ve Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından, yürütülen kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyeti, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğe uygun, Kurumun meşru menfaatlerine ve hukuki sebebe dayalı olarak sürdürülmektedir.


KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

T.C. İçişleri Bakanlığı; kampüsü, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve KVKK’de sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.


Kişisel veriler, T.C. İçişleri Bakanlığı binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla elektronik ortamda kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla KVKK’nin 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde toplanmaktadır.


Kişisel veriler, KVKK’nin 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.


Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından, KVKK’nin 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır.


T.C. İçişleri Bakanlığı, genel hususlara yönelik yaptığı aydınlatmada kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.


T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından, kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.


Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

T.C. İçişleri Bakanlığı, KVKK’nin 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.


T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından, kapalı devre kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç, bu Aydınlatma Metni’nde sayılan amaçlarla sınırlıdır.


Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır.


Kişinin mahremiyetine güvenlik amaçlarını aşacak şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (Örneğin, Giyinme-soyunma odaları, tuvaletler vb.) izleme yapılmamaktadır.


Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından, KVKK’nin 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.


Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Kayda alınan kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.


T.C. İçişleri Bakanlığında kamera ile elde edilen kişisel verilerin saklanma süreleri 20 gündür.